Privacy Policy

Het bezoeken van onze website
U kunt onze website bezoeken zonder hiervoor persoonlijke gegevens te geven. ​ITAC en haar aangesloten leden hechten veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegeven. Dit Privacy beleid is mede van toepassing op onze leden.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In de diverse media is er al ruim aandacht voor de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door deze Europese privacywetgeving krijgen personen meer privacy rechten en krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden op het gebied van privacy. Wij respecteren uw recht op privacy. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Met deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met uw gegevens. Wij geven u hier heldere en transparante informatie hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Algemeen:
Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 • Administratieve
 • Communicatie i.v.m.de uitvoering van een opdracht
 • Reservering van een pakket- of samengestelde reis, vliegtickets, hotelovernachtingen, treinreizen, autovakanties, cruises, reisverzekeringen, visumaanvraag, taxivervoer, parkeerplaatsen

Voor bovenstaande reserveringen vragen wij en bewaren wij de volgende gegevens:

 • Geslacht
 • Voorletter(s)
 • Eerste officiële voornaam conform paspoort of ID kaart.
 • Achternaam
 • Eventueel getrouwde naam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adres
 • (Zakelijk) ( Mobiel) telefoonnummer
 • ( Zakelijk) Emailadres
 • Gegevens van thuisblijvers + noodtelefoonnummer
 • Auto- en kenteken gegevens

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( personen onder de 16 jaar) indien daar schriftelijk toestemming voor is afgegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Toelichting verstrekking aan derden
Veel luchtvaartmaatschappijen, touroperators en overige leveranciers hebben deze gegevens nodig om reisbescheiden af te kunnen geven. Een geboortedatum is belangrijk om in aanmerking te komen voor bv. kinderkorting of seniorenkorting.

Veel leveranciers vragen ook om een emailadres/mobiel telefoonnummer om reizigers op de hoogte te stellen van bv. ( vlucht) wijzigingen en vertragingen als die er zijn buiten kantooruren of als er door tijdsverschil niet meteen vanuit Nederland gereageerd kan worden (bv. omdat het hier dan midden in de nacht is en elders nog overdag).

Met name luchtvaartmaatschappijen willen deze gegevens hebben omdat de lokale autoriteiten dit eisen, zoals landen als de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Korea.

Extra Persoonsgegevens
Naast de algemene persoonsgegevens bewaren wij ook nog andere gegevens:

 • Als u slecht ter been bent en (deels) afhankelijk bent van een rolstoel dan maken wij hier een notitie van zodat wij direct bij een reservering assistentie of benodigde aanpassing kunnen regelen.
 • Er zijn reizigers die afhankelijk zijn van medische apparatuur, b.v. een apneu-of zuurstofapparaat. Ook deze gegevens bewaren wij omdat deze apparatuur van tevoren aangemeld dient worden bij een luchtvaartmaatschappij om deze als extra stuk handbagage mee te nemen.
 • Tevens bewaren wij gegevens indien u gebruik maakt van een speciale maaltijd, zodat wij dit direct bij een reservering kunnen doorgeven aan de leverancier.
 • Ook bewaren wij uw frequent (flyer) nummer en geven die bij een reservering door.
 • Gegevens m.b.t. voorkeuren, preferenties en essenties bewaren wij eveneens.

Van sommige klanten bewaren wij paspoort en/of ID gegevens die ons voor hun reservering deze gegevens hebben doorgegeven. Wij bewaren van het paspoort of ID kaart de volgende gegevens:

 • paspoortnummer of ID nummer*
 • Nationaliteit
 • afgiftedatum
 • vervaldatum
 • Plaats van afgifte

Wij bewaren GEEN BSN nummers omdat wij die afschermen bij het maken van een kopie van het betreffende document. Mochten wij deze nodig hebben, bij bv. een visumaanvraag, dan zullen wij daar specifiek om vragen, en na verwerking van de doelstelling, direct weer verwijderen.

*Paspoortgegevens en/of ID gegevens hebben wij tevens nodig om in te checken op vluchten buiten het Shengen gebied.

Wat bewaren wij niet?
Gegevens van:

 • Geloofsovertuiging
 • Politieke overtuiging
 • Sexuele voorkeur
 • Etnische afkomst
 • Bankrekeningnummers
 • Gegevens van Facebook, LinkedIn, Instagram ed.

Service
Zoals u leest, bewaren wij diverse gegevens van onze klanten. Wij bewaren deze persoonsgegevens slechts om service te kunnen verlenen, bij een reservering direct te kunnen handelen en om te zorgen dat een reis goed kan verlopen, sommige zaken zijn namelijk essentieel om een reservering voor u te kunnen maken en goed te laten verlopen. Al deze gegevens worden bewaard op zgn. klantenkaarten.

Verwerking van persoonsgegevens van ITAC Leden
Persoonsgegevens van ITAC leden worden door ITAC u.a. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • uitvoering geven aan de overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de contractovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ITAC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam Directie;
 • Naam Contactpersoon;
 • Mobiel telefoonnummer contactpersoon;
 • Nood-telefoonnummer.

Om u toegang te geven tot de ITAC website ontvangen wij tevens graag:

 • een door u opgegeven password.

Uw persoonsgegevens worden door ITAC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor de wettelijke bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internetomgeving;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
• Het afsluiten van collectieve algemene inkoop contracten
• Het afsluiten van collectieve contracten met Leveranciers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik:

 • Al onze medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding van uw persoonsgegevens en geïnformeerd over het belang van de bescherming persoonsgegevens.
 • We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
 • Bij fysieke of technische incidenten zijn wij in het bezit van een back-up om het probleem te kunnen herstellen.
 • Onze systemen zijn inmiddels geheel aangepast aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Wij toetsen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven welke wij van u hebben opgeslagen.

Klachten?
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen, zodat wij er samen uit kunnen komen. U behoudt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, welke toezicht houdt op de uitvoering va de wet privacybescherming.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van onze Privacy Statement nog vragen neem dan contact met ons op.

Invullen van persoonsgegevens
Voor het maken van bijvoorbeeld een reservering of het aanmelden op de nieuwsbrief word u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken onze leden uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Zijn er vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan secretariaat@itac.nl

 

Onze website biedt de mogelijkheid om door te linken naar websites van derden. Deze websites hebben wij getoetst op betrouwbaarheid, er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de getoonde informatie en privacy policy van deze websites.